Korrus3 eeskirjad ja reeglid

LIITUMINE TREENINGGRUPIGA:

* Treeninggrupiga liitumisel tuleb tasuda ühekordne liitumistasu. Liitumistasu suurus on vastava grupi kuutasu suurune summa. Liitumistasu tuleb tasuda ka korratasu kaartide kasutajatel. Liitumistasu ühekordsus tähendab seda, et seda tasu makstakse ühe korra treeningul osalemise aja jooksul.

* Kui trenniga liitutakse kuu viimasel nädalal, siis käimasoleva kuutasu moodustab 25% kuu täishinnast ja kui liitutakse poole kuu pealt, siis 50% täishinnast. Muudel juhtudel tuleb tasuda terve kuutasu.

* Klubi paremaks majandamiseks tuleb kõigil Tallinna ja Viimsi 7-19 aastastel treenijatel määrata oma spordiklubi https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetamine hiljemalt iga aasta 30-ndaks novembriks. Spordiklubi määramine tuleb teha igal aastal eraldi. Kinnituse saab teha vaid ühe spordiklubi või -kooli kasuks.

NB! Klubile toetuse mittemääramisel lisandub igal aastal alates jaanuarist igakuisele arvele 17€ saamata jäänud toetuse katmiseks.

TREENINGUTEL OSALEMINE:

* Proovitreeningul saab osaleda ainult eelregistreerimisega. Kui eelregistreeringut ei ole tehtud, siis saab trenni ainult pealt vaadata.

* Treeninggruppi saab vahetada kirjaliku vabas vormis avalduse alusel, mis tuleb saata e-mailile tagasiside@korrus3.ee ning grupi vahetamise korral liitumistasu teistkordselt tasuma ei pea.

* Treenitavad peavad kinni pidama all toodud spordisaali kodukorrast.

* Matitreeningutel osalemiseks tuleb ohutuse eesmärgil treenitaval soetada maadlussaapad (NB! Kohustuslik lastel).

* Treeningutel saab osaleda kuutasu või korratasukaardi alusel. Kuutasu tasutakse jooksvaks kuuks ette ja korratasukaart tuleb soetada enne treeningute alustamist.

* Üleminekul kuutasult korratasule või vastupidi, tuleb sellest teavitada kirjalikult tagasiside@korrus3.ee ning vastav muudatus algab teavitamisele järgnevast kuust.

VÕISTLUSTEL OSALEMINE:

* Võistlustele lähetamise kulud ja võistluste osavõtuga seotud kulud kannab võistleja ise.

* Võistluse/te osavõtutasu kohta väljastab klubi arve.

* Võistlustasude tasumine EI TOIMU SULARAHAS va klubi sisesed võistlused. Tasuda saab ainult arve alusel arvel näidatud pangakontole.

* Võistlustel osalemiseks klubi liikmena tuleb soetada klubi varustus, millega klubi esindatakse (Korrus3 trikood, maadlussaapad, t-särk, lühikesed püksid, pikk dress)

TREENINGGRUPIST LAHKUMINE:

* Lahkumine toimub vabas vormis kirjaliku avalduse alusel, mis saadetakse e-mailile tagasiside@korrus3.ee

* Lahkumisel liitumistasu ei tagastata.

* Treeningutest loobumisel ei jäeta treenitavat ootejärjekorda ning uuesti liitumisel tuleb tasuda uuesti ka liitumistasu.

* Treeningutest loobumisel tuleb tasuda trennitasu ka selle kuu eest, millal lahkumisest teavitatakse.

* Litsenseeritud võistlejad peavad ülemineku teise klubisse sooritama vastavalt Eesti Maadlusliidu poolt kehtestatud reeglitele.

* Litsenseeritud sportlased maksavad klubist üleminekul 50€/klubis treenitud kuu, kuid mitte vähem kui 600€, Korrus3 ametlikule arveldusarvele. Lisaks tuleb tagastada klubi poolt antud varustus, tasuda kulud viimase 2 aasta eest (laagrid, võistlused, jm.) klubi poolt esitatud arve alusel. Raha laekumisel, kulude hüvitamisel arve alusel ning asjade tagastamisel loetakse klubi ja sportlase vaheline koostöö lõppenuks.

OSALEMINE LAAGRITES:

* Laagrisse koha saamiseks tuleb iga soovija kohta täita registreerimisankeet meie kodulehel https://korrus3.ee/registreerimine-laagritesse/

* Registreerimisankeeti palume täita võimalikult täpselt ja korrektselt. See on teie laste huvides.

* Registreerumisankeedi alusel väljastatakse teile arve.

* Laagritasu laekumisega Korrus3 arvelduskontole, kinnitatakse lapse osalemine laagris ning talle broneeritakse koht.

* Laagritasu ei kuulu tagastamisele.

* Laagrites ei tohi lastel kaasas olla Järgmised asjad: mobiiltelefon, tahvelarvuti, e-luger, player ja muud elektroonilised vahendid ning kindlasti EI TOHI lastel kaasas olla raha.

*Haiguste korral, distsipliiniprobleemide ja reeglite rikkumise korral, saadetakse lapsed vanemate kulul koju! Vajadusel kutsutakse vanemad järgi. Eelnevalt loetletu puhul ja juhul kui vanem ise lapse varem laagrist ära viib, LAAGRITASU ei tagastata.

MAADLUSSAALI KORRUS3 KODUKORD:

 • Maadlussaali külastaja on kohustatud täitma spordihoone sisekorra eeskirja ning kinni pidama talle eraldatud treeningajast.
 • Maadlussaali kasutajal on õigus ja kohustus tutvuda enne saali kasutamist kodukorraga.
 • Maadlussaali sisenemine ja väljumine toimub peauksest, evakuatsiooniks mõeldud väljapääse kasutatakse ainult hädaolukorras.
 • Saali sisenemisel või saalist väljumisel tuleb veenduda, et maadlussaali peauks sulguks korrektselt. Ukse vahele ei tohi panna ühtegi selle korrektset sulgemist või avanemist takistavat eset.
 • Treeningul kasutatud vahendid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning treeningu lõppedes panna tagasi oma kohale treeningruumis.
 • Treenitavad ei saabu Korrus3 ruumidesse varem kui 15 min enne treeningu algust ja lahkuvad hiljemalt 30 min pärast treeningu lõppu.
 • Treenitavad võivad tulla maadlusmatile treeningu alguskellaajaks.
 • Laste treener või treeningrühma vastutav isik vastutab treeningtunni ajal distsipliini eest spordisaalis ja jälgib, et treenitavad lahkuksid saalist pärast treeningu lõppu.
 • Riietusruumi kasutamisel tuleb jälgida, et riietusruumi ei jääks maha prahti.
 • Maadlussaali kasutaja on kohustatud kandma maadlusjalatseid või sokke.
 • Välisjalatsid tuleb jätta selleks ettenähtud riiulisse.
 • Välisjalatsites tohib viibida vaid peaukse ja vastuvõtuleti vahelisel kummimattidega kaetud alal.
 • Maadlussaalis on keelatud kasutada määrdunud või matil kasutamiseks mittemõeldud jalanõusid.
 • Maadlustreeningutel on lubatud ainult maadlussaapad
 • Treeningrühmadel on kohustus pidada kinni treeningaegadest omal matil.
 • Maadlusmatile toiduga /s.h. Närimiskumm/ ja kleepuvate jookidega minek on keelatud.
 • Maadlusaali kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
 • Maadlussaali kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
 • Maadkussaali kasutaja on kohustatud saali kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama tekitatud prahist.
 • Jõunurga kasutamine on rangelt keelatud alla 14.aastastel ilma treeneri või juhendajata.
 • Maadlussaalis ning abiruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
 • Maadlussaal Korrus3 ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest.
 • Saun lülitatakse sisse ainult maadlussaali juhataja loal.
 • Saunaviha kasutamine on keelatud.
 • Alkoholi, tubakatoodete ja narkootiliste ainete toomine ning nende tarbimine maadlussaali ruumides on keelatud. Maadlussaali töötajatel on õigus keelata kaasa toodud alkoholiga ruumidesse sisenemist.
 • Maadlussaalis viibimine alkoholi- ja/või narkojoobes on keelatud.
 • Maadlussaal Korrus3 ei vastuta külastaja tervisliku seisundi eest.
 • Kui ruumide kasutaja on korduvalt eiranud maadlussaali personali korraldusi või rikkunud maadlussaali vara, on maadlussaali juhatajal õigus üles öelda sõlmitud ruumide kasutamise leping või piirata külastaja pääsemist treeningutele.
 • Kasutaja süül tekkinud varaline kahju, mis on põhjustatud maadlussaali säästva ja heaperemeheliku põhimõtte eiramisest, hüvitatakse MTÜ Korrus3-le viimase poolt koostatud kalkulatsiooni alusel.