Mittetulundusühingu Korrus3 põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimega Mittetulundusühing Korrus3 (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on võitluspordialade propageerimine ja maadlusspordi arendamine Tallinna kesklinnas.
1.4. Ühing on asutatud asutamiskoosolekul 11. juunil 2013. aastal Tallinnas.
1.5. Ühingul on oma vara ja rahalised vahendid, mis saadakse liikmete jaoks kehtestatud maksetest, isikute vabatahtlikest annetustest, toetustest ning mitte kasumit taotlevast majandustegevusest või muudest seaduslikest laekumistest, mis ei ole vastuolus Ühingu tegevuse eesmärkide elluviimisega põhikirjas sätestatud viisil.
2. ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 10 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab Ühingu juhatus avalduse esitajale 60 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
2.4.1. ei ole viimase ühe aasta jooksul osalenud Ühingu üldkoosolekul või ühelgi Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.4.2. on rikkunud Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi;
2.4.3. on hilinenud Ühingu aastase liikmemaksu tasumisega rohkem kui 1 kuu;
2.4.4. on oma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele; või
2.4.5. tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädala enne koosoleku toimumist. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole Ühingu juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
3.1.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;
3.1.3. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid ja korraldusi;
3.2.2. tasuma igal aastal Ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;
3.2.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
3.2.4. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl. Ühingu liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. Ühingu põhikirja muutmine, vajalik on 2/3 Ühingu liikmete nõusolek;
4.2.2. Ühingu eesmärgi muutmine, vajalik on kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Ühingu üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
4.2.3. Ühingu juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.4. Ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
4.2.5. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.2.6. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.7. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vähemalt üks kord aastas. Ühingu juhatus peab Ühingu üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 7 päeva enne Ühingu üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata Ühingu üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt pool ühingu liikmetest. Juhul kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab Ühingu juhatus uue koosoleku läbiviimise aja. Uus Ühingu üldkoosolek tuleb läbi viia mitte hiljem kui 30 päeva pärast esimest Ühingu üldkoosolekut. Teist korda kokkukutsutud Ühingu üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui Ühingu üldkoosolekul osaleb vähemalt üks Ühingu asutajaliige.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud punktides 4.2.1, 4.2.2 ja 4.2.7 nimetatud otsused.
5. JUHATUS
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks kuni kolm liiget. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Ühingu juhatuse liige.
5.2. Juhatuse liikmed valitakse Ühingu üldkoosoleku poolt asutajaliikmete hulgast viieks aastaks.
6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või Ühingu üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusnimekirja kuuluvale mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 11.06.2013.a. Tallinnas.

Martin Plaser
Mittetulundusühing Toeta Eesti Maadlust